Společenství čistých srdcí

Novéna ke sv. otci Piovi

Kategorie: Modlitby a novény

pampeliška osiva, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Creative Commo Tato novéna je určena věřícím, kteří uctívají P. Pia, aby se i bez kněze mohli scházet a v modlitbě se připravovat na oslavu svatého řeholníka, případně, aby si na jeho přímluvu vyprosili nějakou milost. Novéna, která po devět dní sjednocuje věřící v modlitbě, může u Boha získat velké zásluhy. Proto překládáme tuto modlitbu všem, kteří z pobožnosti ke sv. otci Piovi chtějí čerpat užitek podle Ježíšových slov: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já prostředni nich." (Mt 18,20)

Úvodní modlitba

Ježíši, plný mmilosrdenství a lásky, ty ses obětoval za hříchy světa a pohnut láskou k našim duším jsi dobrovolně podstoupil smrt na kříži. Pokorně tě, prosíme, abys zde na zemi oslavil svého služebníka, svatého otce Pia z Pietrelciny, který měl podíl na tvých utrpeních, nevýslovně Tě miloval a cele se zasvětil slávě tvého Otce a spáse duší. Na jeho přímluvu nám uděl milost, o kterou tě vroucně prosíme....

1. den- Chudoba pro Boží království

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno, co jsme měli, a šli jsme za tebou!" Odpověděl jim: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby nedostal mnohokrát víc v tomto čase a v budoucím věku život věčný." (Lk 18, 28-30)

"Jak by bylo možné, aby duše, která nahlíží ukřižovaného Ježíše, mohla milovat nějakou věc mimo Něho?"

Ó svatý otče Pio, prosíme tě, pro tvou vroucí lásku k Ježíši, pro neúnavný boj, ve kterém jsi zvítězil nad zlem, pro tvé pohrdaní věcmi tohoto světa, pro chudobu, kterou sis vyvolil místo bohatství, pro pokoru namísto slávy, bolest namísto potěšení; vypros nám, abychom kráčeli po cestě milosti k jedinému cíli: líbit se Bohu. Pomáhej nám, abychom milovali druhé ta, jako ty jsi miloval dokonce i ty lidi, kteří tě pomlouvali a činili ti příkoří. Pomáhej nám žít pokorně, nesobecky, čistě, pracovitě a se zřetelem k našim křesťanským povinnostem. Amen.

Otče náš....Zdrávas, Maria....Sláva Otci...

2. den- Matka Boží a Matka naše

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19, 25-27)

Jestliže mě chrání tak vznešená a zároveň tak něžná Matka, zůstanu v boji tak dlouho, jak si to bude přát Hospodin. Budu při tom naplněn jistotou a důvěrou, že nikdy nepodlehnu, když jsem pod její ochranou."

Ó, svatý otče Pio, prosíme tě pro něžnu lásku, kterou jsi choval k Panně Marii: pomáhej nám, abychom také my projevovali vždy upřímnou a hlubokou úctu Matce Boží. Její mocná ochrana ať nás provází celým životem i v hodinu smrti naší. Amen.

Otče náš...Zdrávas, Maria....Sláva Otci...

3. den- Odporovat zlému

Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. (Mk 14,38)

"Ježíš a Maria, ať jsou stále s vámi, ať vás osvobodí od každého působení zlého ducha, ať vás potěšují ve všech vašich strázních a zkouškách."

Ó, svatý otče Pio, který jsi musel odolávat neustálým útokům satana a v bojích s ním jsi vždy zvítězil, dej, ať i my s pomocí archanděla Michaela a s důvěrou v Boží pomoci pokušením zlého ducha nepodléháme, ale v zápasech proti zlu osvědčujeme stálost a důvěru v Boha. Amen.

Otče nás.....Zdrávas, Maria...Sláva Otci...

4. den- Nést bolesti druhých

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. (Kol 1,24)

"Zkouška skončí a pak se budeme cítit potěšeni a naplněni radostí z toho, že jsme mohli vytrpět něco pro Ježíše a pro podporu našich bratří."

Ó, svatý otče Pio, který jsi zakoušel tělesné utrpení a bez ustání pomáhal druhým nést jejich bolesti, dej, ať i my, povzbuzeni tvým příkladem, dokážeme vzdorovat všem protivenstvím a učíme se následovat tvé hrdinské ctnosti. Amen.

Otče náš...Zdrávas, Maria....Sláva Otci...

5. den- Láska k bližním

My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: "miluji Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra (1 Jan 4,19-21)

"Když chceme proměňovat lidi, nestačí k tomu, abychom je milovali. Nezbytné je nejprve milovat Boha a oběť. Jak je možné být vřelý pro zemi, když je člověk studený pro nebe?"

Ó, svatý otče Pio, který jsi nevýslovně miloval všechny duše a stal ses příkladem apoštolátu a účinné lásky, vypros nám, abychom i my milovali své bližní láskou svatou a obětavou a abychom jednali jako dobré děti katolické církve. Amen.

Otče náš.....Zdrávas, Maria....Sláva Otci....

6. den- Čistota duše

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (Flp 4,8)

"Nermuť se natolik, abys ztrácel vnitřní pokoj. Modli se vytrvale, s důvěrou a s pokojnou a jasnou myslí. Nedovol, aby znepokojivá myšlenka překročila práh tvého srdce."

Ó, svatý otče Pio, který jsi svým příkladem, v promluvách i v dopisech projevoval jedinečné zalíbení v kráse ctnosti čistoty, pomáhej i nám, abychom ji uskutečňovali a šířili všemi silami. Amen.

Otče náš....Zdrávas, Maria...Slávat Otci....

7. sedmý- Útěcha

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všechn našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy. (2 Kor 1, 3-5)

"Buď klidný a nenechávej příliš pracovat svou fantazii. Stačí nám jistota, že Ježíš nás miluje a aaže nás potěší."

Ó, svatý otče Pio, který jsi přinášel útěchu, pokoj, milosrdenství a laskavost ztrápeným, utěš i naše duše v jejich bolestech. Vždy jsi měl soucit s lidským utrpením a povzbuzovatl jsi sklíčené; utěš i nás a vypros nám milost, o kterou prosíme. Amen.

Otče náš....Zdrávas, Maria....Sláva Otci...

8. den- Starost o druhé

Spravedliví řeknou: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žiznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a obklékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli k Tobě?" Král jim odpoví: "Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali." (Mt 25, 37-40)

"Jsem odhodlán ke všemu, jenom když Ježíš bude spokojen a spasí duše mých bratří, především pak ty, které mi byly svěřeny obzvláštním způsobem."

Ó, svatý otče Pio, ty ses zastával nemocných, utlačovaných, ostouzených a opuštěných, jak to dosvědčují tisíce poutníků v San Giovanni Rotondo i po celém světě; přimlouvej se za nás u Pána, aby vyslyšel naše touhy. Amen.

Otče náš....Zdrávas, Maria....Sláva Otci...

9. den- S Božím požehnáním

Sám Bůh pokoje kéž váš dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. (1 Sol 5, 23)

"Milost Ducha Svatého, ať vás stále více činí hodnými nebeské vlasti. Ať vás posiluje JEžíš spolu s Marií, ať nad vámi drží ochrannou ruku a stále vám žehnají. Tak ať se stane!"

Ó, svatý otče Pio, který jsi vždy poskytoval útěchu zbědovaným, shlédni milostivě na nás, kteří tolik potřebujeme tvou pomoc. Vypros nám i všem našim blízkým matěřské požehnání Panny Marie a všechny potřebné milosti duchovní a časné a přimlouvej se za nás po celý náš život i v hodinu smrti. Amen.

Otče náš...Zdrávas, Maria...Slávat Otci...

Zdroj: Novéna ke sv. Otci Piovi, Angelo Giubelli, Matice Cyrilometodějská s. r. o., Olomouc, 2009

modlitba, zdroj: www.pixabay.com,  CC0 Public Domain Volné p

Sdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 09. 2018 | 220 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře