Společenství čistých srdcí

Stop pornografii

Kategorie: Články

kvitko01 Ted Bundy pod vlivem pornografie znásilnil a zavraždil sto žen. Krátce před smrtí s lítosti v srdci vyznal v rozhovoru s psychologem příčinu svého tragického počínání a varoval společnost před závislostí na pornografii.

Každý člověk dostal od Boha dar sexuality. Tento dar proniká všechny roviny našeho člověčenství a ukazuje hodnotu a důstojnost člověka, který je obrazem Boha. Sexualita nám umožňuje vytvářet si vztahy s jinými lidmi. Činí nás schopnými vyjadřovat lásku a odevzdávat život. Každý člověk musí být zodpovědný za tento jedinečný dar. Bůh nám daroval rozličné talenty a my se máme snažit rozvíjet je tak, abychom dosáhli plnosti člověčenství, tedy svatosti. Vnitřní rozvoj člověka závisí mimo jiné na tom, čím krmí svůj pohled, mysl a srdce. Když pohlíží na dobré věci, naplňuje se Božím světlem a zároveň se stává světlem pro druhé. Bůh nám připomíná, že se Mu líbí ti, kteří se snaží žít podle ducha. Uspokojování tělesných choutek vede k smrti. Jejich naplnění vede k porušení Božího zákona a zásad, které Stvořitel vepsal do lidské přirozenosti. Každému hrozí "žádostivost těla, žádostivost očí a honosení se bohatstvím" (Jan 2,16). Podlehnutí žádostivosti těla a očí komplikuje pozemský život a znemožňuje věčný.Zřetelným příkladem člověka, který podlehl otroctví pornografie, byl Američan Ted Bundy, který pod jejím vlivem znásilnil a zavraždil sto žen. Vrah den před svou popravou požádal o rozhovor psychologa Jamese Dobsona, během kterého 42letý Ted, který se už obrátil, s lítostí v srdci vyjevil příčinu svého tragického počínání a varoval společnost před závislostí na pornografii. Naléhal, abychom se chránili před jejím ničivým působením, které vede k destruktivnímu počínání. Podívejme se nyní na tento rozhovor, uskutečněný před popravou.
"Vraťme se na začátek. Vyrůstal jsi ve zdravé rodině?"
"Ano."

"Nestal se někdo obětí sexuálního násilí nebo nějakých mimořádných šoků?"
"Ne, nikdy. A to je též tragédie. Vyrůstal jsem v úžasné rodině. Moji rodiče byli bdělí a láskyplní. Mám pět bratrů a sester. Chodili jsme spolu do kostela, moji blízcí nepili, nekouřili, nesouhlasili s hazardními hrami, doma nebylo násilí ani hádky. Občas jsme měli problémy, ale moje rodinná situace nijak nevysvětluje to, co se stalo. Chtěl bych připomenout, že ve věku 12 let jsem natrefil na pornografii v obchodě, který se nacházel blízko našeho domu. S kamarády jsem byl často na ulici. Hrabali jsme se ve smetí a někdy jsme našli tvrdší pornografické časopisy.""Chceš říct, že časopisy, ve kterých byly fotografie ze scén znásilnění?"
Ano. A chci zdůraznit, že právě tento druh pornografie je nejnebezpečnější. Mluvím z osobní zkušenosti. Byla to strašná, hrozná zkušenost. Znásilnění a sex dohromady vyvolávají strašné touhy."

"Vzpomínáš si na své myšlenky z té doby?"
"Dříve než odpovím, chci vysvětlit jednu věc: Beru na sebe plnou zodpovědnost za to, co jsem učinil. Ale myslím si, že právě pornografie mě přivedla na cestu znásilňování. Podněcovala mou představivost. Brzy jsem se stal otrokem vlastních představ."

"Chtěl bych to lépe pochopit. Tvé představy, probuzené pornografií, dosáhly takové síly, že jsi pocítil neodolatelnou potřebu uskutečnit je?"
"Přesně tak. Dělo se to postupně. V pornografii jsem hledal stále silnější emoce. Je to jako droga, bez které se nadá fungovat. Po čase člověk zjistí, že ani to už mu nestačí."

"Před tím sis nemyslel, že je možné dopustit se takových zločinů?"
"Nejdříve člověk cítí hroznou potřebu dělat takové věci a potom se to stane. Chci, aby lidé pochopili, že jsem byl normální člověk, netrávil jsem dny v baru při alkoholu, nebyl jsem tulák ani člověk s úchylkou. Měl jsem dobré přátele, vedl jsem normální život - kromě těch ničivých představ, které jsem skrýval. Když mě poprvé uvěznili, šok a zděšení, které prožili moji blízcí, vyplývaly i z toho, že mě považovali za normálního mladého člověka. Nečekali to. Citlivost a svědomí, které mi Bůh dal, nebyly narušené, ale v těch chvílích byly nečinné. Lidé musí pochopit, že ten, kdo se nachází pod vlivem znásilnění, zvláště pornografického znásilnění, není rozený netvor. Moje rodina byla věřící a úžasná, ale před vlivem pornografie, kterou příliš tolerantní společnost přijímá, neochrání.""Vím, že věříš v to, co mluvíš. Jsem tu proto, abych přijal tvé poslední poselství, které chceš odkázat: tvrdá pornografie lidem škodí a je příčinou vražd a znásilnění."
"Ve vězení jsem se setkal s mnoha lidmi, které ke znásilňování přivedl, stejně jako mě, vliv tvrdé pornografie. Bez ní by byl můj život i život mnohých lidí lepší."

"Považuješ trest, který ti určila společnost, za správný?"
Nechci zemřít. Ale zasluhuji si nejpřísnější trest a myslím si, že společnost se musí chránit před lidmi, jako jsem já. Doufám však, že tento rozhovor ukáže, že společnost se musí chránit i před sebou samou. Nemá smysl, když slušní lidé odsoudí Teda Bundyho, a přitom budou lhostejně chodit kolem stánků, plných pornografických časopisů, které takové Tedy vytvářejí. Moje smrt nevrátí život pěkným dívkám, které jsem zavraždil, ani nezmírní bolest jejich rodičů. Je třeba konat, dokud je čas..."

(Madre di Dio, 4/1989)Tento dojemný rozhovor je jedinečnou výstrahou pro všechny, kteří berou do rukou pornografii. Zneuctění daru sexuality prostřednictvím kontaktu s pornografií vede k sexuální závislosti, k duchovní i fyzické smrti.
Z rozhovoru s Tedem Bundym je zřejmé, jak pornografie ovlivňuje postoj člověka a nutí ho k úchylnému počínání, kazí ho a vede k sexuálním úchylkám. Je třeba zamyslet se nad jejími důsledky, abychom posilnili svůj postoj čistoty, chránili ty, které může ohrožovat, a pomohli lidem, kteří jsou na ní závislí.
Pornografické materiály, uveřejněné v knihách, časopisech, filmech či na internetových stránkách ničí postoj k sexualitě a k lidskému tělu jako k hodnotě a daru, který jsme dostali od Boha. Kontaktem s pornografií ničíme svůj vztah s Bohem. Pornografie hrubě narušuje a nakonec přímo znemožňuje přirozený rozvoj člověka.
Začíná to kontaktem s měkkou pornografií, která vyvolává závislost na ničivých představách. Po jistém čase to závislému člověku nestačí a začíná vyhledávat pornografický materiál s drastičtějším a deviantním charakterem. Bere do rukou tvrdou pornografii, která zobrazuje sexuální znásilnění. Celý život závislého člověka ovládá sexuální žádostivost a sexuální násilí. Nakonec chce zažít, jak se v praxi uskutečňuje to, na co se díval. Odtud už je krátká cesta k sexuálnímu obtěžování, deviacím, perverznosti či brutálním znásilněním a zločinem se sexuálním podkladem, jak se to stalo i v Tedově životě. Nezapomínejme, že Bůh každému věnoval svobodu a nemůžeme ji z vlastní vůle zneužívat tím, že budeme okolo sebe rozsévat násilí, bolest a utrpení.
Pornografie docela mění lidské smýšlení, touhy a svým jednáním otravuje lidskou obrazotvornost a ovlivňuje jednání. Vyvolává lavinový vzrůst sexuálního egoismu. Brutalita a sexuální nátlak se zakládají na neúctě k ženám a dětem, které jsou považovány jen za užitkové předměty. Člověk, závislý na pornografii, vyhledává oběti, na kterých projevuje svou sexuální agresivitu.Stejně tomu bylo i v případě Teda Bundyho. Aby zahladil stopy po znásilnění, vraždil své oběti - sto žen. Přehlušil svůj morální cit a umlčel svoje svědomí, aby nefungovalo. Svatý Pavel to vyjádřil takto: "Oni otupěli a oddali se necudnosti a nenasytně žádostivě páchají každou nečistotu" (Ef 4,19). Svědomí, které člověk dostal na to, aby usměrňovalo jeho život, se závislostí umlčí. Přestává rozlišovat dobro a zlo, varovat před zlem a pobízet k dobru. Člověk jednoduše vytlačí výčitky svědomí ze svého vědomí.
Člověk, závislý na pornografii, je mnohdy lhostejnější vůči jiným, ztrácí lidskou citlivost, ničí svoji sexuální citlivost (hrozí mu impotence). To mu zase znemožňuje přirozený manželský svazek a nejintimnější sexuální vztah manželů.
Dalším důsledkem pornografie je to, že na lidi, kteří s ní měli kontakt, útočí pornografické obrazy, uhnízděné v jejich představivosti, v nejnečekanějších a nejnevhodnějších chvílích (po čas manželského spolužití) a těžkých životních situacích (zkušenost choroby, chvíle samoty, zklamání, zrady, agónie).
Pornografie působí velké zpustošení v osobním i společenském rozměru. Bůh v Knize moudrosti varuje: "Nehorlete za smrt v bludišti lidského života, nepřitahujte si zkázu činností svých rukou" (1,12).Obrovskou morální vinu mají všichni, kteří vyrábějí a propagují pornografii (v půjčovnách, reklamách a ve svém prostředí). Ježíš říkal: "Není možné, aby nepřicházela pohoršení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí! Bylo by mu lépe, kdyby mu zavěsili na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře, než kdyby měl pohoršit jednoho z těchto maličkých. Dávejte si pozor!" (Lk 17,1-3). Stejně jako hovořil Ted Bundy před popravou - nikdo nemůže být lhostejný ve věci pornografie. Kromě rozhodného odporu je nutná i modlitba za obrácení všech, kteří pohoršují, a i za jejich oběti.
Ježíš může osvobodit člověka ze závislosti na pornografii, darovat mu nový život a vést ho na cestě k věčnosti. Když se člověk otevře Bohu a Jeho milosti, začne se proces jeho uzdravení. Nesmíme zapomínat, že Ježíš chce každého zdvíhat z pádu, dát mu svou sílu a formovat jeho srdce. S Boží pomocí je možné osvobodit se od závislosti na pornografii. Ale není to lehké. Pro úplné osvobození ze závislosti na pornografii je třeba důsledně zachovávat následující pokyny:

1) Odevzdej se Ježíši a ve svátosti smíření Mu vyznej svoje hříchy.
Musíš odevzdat Ježíši celý svůj život, aby ho mohl formovat, měnit, posilňovat v dobrém a vést tě ke svobodě. Musíš se jako Petr, který se topil, chytit Ježíšovy ruky a uvěřit, že On má moc uzdravit tě a že je nekonečně větší než každý, dokonce i největší hřích. Když se člověk před Bohem přizná, že je špinavý a závislý, a poprosí Ho, aby ho očistil, Ježíš ho očistí, uzdraví a posilní.

2) Radikálně skoncuj s pornografií a důsledně očišťuj svůj život ode všeho, co se s ní pojí. Jde o to, aby ses vědomě rozhodl (-dla): "Chci žít ve svobodě, dostat se ze závislosti, nechci podléhat závislosti." Musíš se zřeknout všech dosavadních pokušení: "Když tě svádí ke hříchu tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe" (Mt 5,29). Pokud byly příčinou tvého hříchu pornografie některé internetové stránky, musíš se jich úplně vzdát. Závislost může být natolik silná, že každý kontakt s počítačem tě bude vést k prohlížení pornografických stránek. V takovém případě se budeš muset rozhodnout a odstranit počítač, dokud se zcela nezměníš - neuzdravíš. Musíš zničit všechen pornografický materiál, který vlastníš.

3) Prohlubuj svůj duchovní život:

a) Systematicky přistupuj ke svátosti smíření - posilní tě to a dá ti zakusit Boží milosrdenství, stejně jako i možnost uzdravit se z důsledků pornografie. Systematické přistupování ke svátosti smíření pomáhá nabýt morální citlivosti a činí svědomí schopným rychle jednat.

b) Často přijímej Kristovo Tělo - Eucharistii, adoruj Nejsvětější svátost, systematicky se modli. Jen Ježíš kristus může očistit a posilnit člověka, zvláště ve chvílích pokušení. On obnovuje svůj chrám, kterým je lidské tělo.

c) Syť svou mysl slovy Písma svatého.
Mysl a obrazotvornost, které se sytily pornografií, potřebují obnovu: "Neboť Boží slovo je živé, účinné a ostřejší než každý dvojsečný meč, proniká až po oddělení duše od ducha a rozsuzuje myšlenky a úmysly srdce" (Žid 4,12). Čtení Bible a rozjímání o Ježíšově životě, o Jeho lásce a milosrdenství upírá mysl na Boha, a ne na pornografii. Systematický kontakt s Božím slovem naplňuje mysl Božími hodnotami a Božím smýšlením, očišťuje úmysly, posiluje a obohacuje vnitřní život.

4) Najdi si dobrou společnost.
Zanechat pornografie ti může pomoci to, že změníš lidi, se kterými jsi dosud žil. Hledej si přátele, kteří slušně a čistě přistupují k lidskému tělu a sexualitě. Jistě tě posilní v dobrém předsevzetí. Čistí přátelé tě podpoří v pozitivním přístupu k daru sexualiti a pomohou ti projevit Bohu vděčnost za tento dar, který je nesmírně důležitý pro celý život. Na cestě k čistotě je velmi důležité, abys rozvíjel(a) své schopnosti a zájmy, velmi nápomocné je věnovat se nějakému sportu.
V některých případech je třeba vyhledat odbornou pomoc křesťanského psychologa nebo skupin pro anonymní sexoholiky.
Na závěr je třeba zdůraznit, že důsledné zachovávání uvedených kroků dává závislému člověku naději na vnitřní uzdravení. Bůh může takového, už uzdraveného člověka, použít k tomu, aby povzbuzoval jiné. Je to velká naděje, na kterou nesmíme zapomínat, protože Bůh potřebuje všechny, aby byli Ježíšovýma rukama, nohama a srdcem, aby byli Jeho apoštoly. Tam, kde Ježíš nemůže vstoupit, potřebuje člověka. Takže všichni máme šanci. Nikdo nesmí odepsat sám sebe ani podlehnout znechucení. Je třeba však přijmout dlouhotrvající proces uzdravování, po jehož dobu budeš velmi potřebovat trpělivost a vytrvalost.


Sdílet

Související články:
Rajhrad přivítal nové členy SČS (15.06.2021)
Příprava na vstup do SČS (25.04.2021)
Mučednice čistoty- blah. Terezie Bracco (29.08.2016)
15 důvodů, proč chlapci chtějí žít v čistotě až do svatby (10.08.2016)
SDM Krakov - bl.Karolína Kózková (05.08.2016)
Isabela Camposová - mučednice čistoty (04.10.2015)
Panna až do manželství (08.08.2015)
Soužití na divoko aneb proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (21.05.2015)
Mluvit jasně o otázkách sexu (18.10.2014)
Zpověď pornoherečky (17.04.2013)
Nesezdané soužití? A proč jako ne?? (13.03.2013)
Stojí za to počkat (06.02.2013)
Kam až můžem zajít před manželstvím? (19.11.2012)
Týká se PÚ, PCH a PM také vás? (26.10.2012)
Co mi dává SČS - Společenství čistých srdcí (22.07.2012)
Webová stránka Zdravysex.sk (25.06.2012)
Řeč lásky (16.05.2012)
Žít čistotu je možné! (05.04.2012)
Ctnost čistoty (01.04.2012)
Ukažte mi jednu šťastnou prostitutku (05.03.2012)
Máme novou mučednici čistoty (27.02.2012)
EXIT 316 MISE (17.12.2011)
Dva roky, osm měsíců a jedenáct dní se stříbrným prstýnkem (09.12.2011)
Význam manželství (20.09.2011)
Ano, mluvme klidně o lásce a o čistotě (13.09.2011)
Obřad na přijetí do společenství čistých srdcí (23.05.2011)
Nenáboženské důvody proti předmanželskému sexu (04.04.2011)
Předmanželská zdrženlivost je pro manželství výhodou (16.02.2011)
Děvčata (30.01.2011)
Antikoncepce - podceňované zlo (06.10.2010)
Zajímavý film o Marii Goretti (06.09.2010)
Není o co stát (?) (29.07.2010)
S odvahou proti proudu (15.05.2010)
Hlasujte v anketě (25.03.2010)
Náboženská morálka a potraty (15.03.2010)
Jako Marie Magdalena (23.02.2010)
Svědectví proti pornografii (18.11.2009)
Anka Kolesárová (28.07.2009)
Kam až můžu před manželstvím zajít (13.07.2009)
Vnitřní čistota (04.11.2008)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 26. 09. 2012 | 8314 přečtení
Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Milujte sa! 19, přeloženo ze slovenštiny


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře